Njoftime per Departamentin e Inxhinierise Informatike

 

NJOFTIM

 

 

I. Datat e Kontrollit të parë të  Diplomave për Departamentin e Inxhinierisë  Informatike janë si më poshte:

Bachelor  Inxhinieri Informatike : 10 Janar 2018, ora 13:00-14:00, salla 214

 

Master Profesional: 10 Janar 2018, ora 13:00-14:00, salla 214

 

Master i Shkencave  : 10 Janar 2018, ora 13:00-14:00, salla 214

 

II. Datat e Kontrollit të dytë të  Diplomave për Departamentin e Inxhinierisë  Informatike janë si më poshte:

Bachelor  Inxhinieri Informatike : .

 

Master Profesional dhe Master i Shkencave  :

 

Materiali qe duhet dorezuar eshte pjesa teorike e diplomes e miratuar nga udheheqesi.

 

 

II. Datat e Kontrollit të tretë  Diplomave për Departamentin e Inxhinierisë  Informatike janë si më poshte:

Bachelor  Inxhinieri Informatike : 

 

 

Studenti që merr pjesë në kontrollin e tretë duhet të sjellë :

1. Materialin e perfunduar të firmosur nga udhëheqësi.

2. Vërtetimin nga Biblioteka Shkencore e UPT-së

3. Mandatin e pagesës .

 

Master Profesional dhe Master i Shkencave  : 

 

 

Studenti që merr pjesë në kontrollin e tretë duhet të sjellë :

1. Materialin e perfunduar të firmosur nga udhëheqësi 

2. Vërtetimin nga Biblioteka Shkencore e UPT-së

3. Mandatin e pagesës .

4. Dokumentin original ose të noterizuar të mbrojtjes të gjuhës Angleze (Master Shkencor)

 

III. Mbrojtja e diplomave  për Departamentin e Inxhinierisë  Informatike janë si më poshte:

 Bachelor : 

 

Master Profesioanal  : 

Master i Shkencave: 

 

IV. Studentët  e  Bachelor në  Inxhinieri Informatike , viti III dhe Master Profesional    do të dorëzojnë  relacionin  e praktikës  në  departament : 

            

Materiali që duhet të dorëzohet :

Pjesa teorike  bashkëngjitur  vertetimi nga kompania për kryerjen e praktikës dhe CD. 

 

 

V. Mbrojtja e praktikave per studentet e Inxhinierise Informatike Bachelor dhe Master Profesional do te zhvillohet:

 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2017 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka