Konkurs për pedagogë të ftuar në DET/FTI

 

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit, për nevojat e mbulimit të ngarkesës mësimore, gjatë semestrit të dytë, viti akademik 2012 – 2013, shpall konkursin për pedagogë të ftuar, për mbulimin e lendëve:

Sisteme ne Radio Frekuence II – Master Shkencor Inxhinieri Telekomunikacioni (vetem, laboratoret dhe detyrat e kursit te lendes).

Kandidatet e Interesuar, të dorëzojnë brenda datës 4 Mars 2013, pranë sekretarisë së Dekanit të FTI, dokumentacionin e listuar ne skedarin PDF:

 

Konkurs për pedagogë të ftuar në FTI 2012-2013 (sem II në Radio Frekuence II