Me datë 28.03.2013, Ora 11:00, Salla 209 pranë Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit

 

 

Zhvillohet mbrojta e doktoraturës:

 

“Konceptimi dhe vënia në jetë e një shtrese sigurie në SMBD Oracle”

 

Kandidati : Msc. Ing. Hakik PACI

 

Udhëheqësi shkencor: Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani