NJOFTIM

 

Njoftohen studentet te cilet priten te diplomohen ne Korrik 2013, se duhet te dorezojne prane sekretarise mesimore:

 

1.Çertifikate familjare ose personale

2.Fotokopje e kartes se identitetit

 

Dorezimi i dokumentave te mesiperm duhet te behet deri ne  daten 10.07.2013.

 

  SEKRETARIA MESIMORE