thirrje nga Politecnico di Torino per studime PhD per periudhen 01/01/2014 – 31/12 2016.