Sesioni i mbrojtjes së diplomave, viti akademik 2013-2014

 

 

Sesioni i vjeshtës i mbrojtjes së diplomave, në mbyllje të vitit akademik 2013-2014, do të jetë nga 26 Shtator 2014 deri 24 Tetor 2014.

 

 

Afatet e dorëzimit të punimeve të diplomave dhe datat e mbrojtjes së diplomave do të shpallen nga departamentet përkatëse. Studentët diplomantë duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar, për të dy ciklet e studimit, Bachelor dhe Master, në Sekretarinë mësimore, në afatet e shpallura prej saj.

 

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni tek:

 

Zv.Dekane e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, Prof. Asoc. Elma Zanaj, e-mail: [email protected].

 

Përgjegjësja e Departamentit të Inxhinierisë Informatike, Prof. Asoc. Elinda Meçe Kajo, e-mail: [email protected].

 

Përgjegjësi i Departamentit të Elektronikës dhe Telekomunikacionit, Dr. Algenti Lala, e-mail: [email protected].