Studentët që do të japin provime për përmirësim note, duhet të dorëzojnë formularin e plotësuar pranë sekretarisë mësimore të FTI në datat 10.07.2015 deri 24.07.2015, lidhur me lëndët që do të përmirësojnë, në zbatim të Rregullores mësimore të UPT.

 

Bachelor  – Formular përmirësimi note

 

Master Profesional  – Formular përmirësimi note

 

Master Shkencor  – Formular përmirësimi note