1. Kriteret e pranimit të kandidatëve fitues në programin e studimit të ciklit të dytë, “Master Shkencor” dhe “Master Profesional” janë:

 

Kritere – Master Shkencor dhe Master Profesional

 

2. Kriteret e pranimit të kandidatëve në programin e studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në ”Teknologji Informacioni“, gjenden në linkun në vijim:

 

Kritere – Master Profesional – Teknologji Informacioni

 

3. Kriteret e pranimit të kandidatëve në programin e studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në ”Inxhinieri Informatike“, gjenden në linkun në vijim:

 

Kritere – Master Profesional – Inxhinieri Informatike