Studentët e ciklit të dytë të studimeve, Master – Viti I, do të paraqiten në Bankën “Credins” me faturat e printuara si më poshtë:

 

 

Faturë – Master Profesional – Inxhinieri Informatike

 

Faturë – Master Profesional – Teknologji Informacioni

 

Faturë – Master Shkencor

Faturat do të paraqiten në Degën e Financës brenda datës 20.11.2015.