Njoftohen të gjithë studentët e diplomuar në tetor 2015, të ciklit të dytë të studimeve, “Master Shkencor“, se duhet të paraqiten në sekretarinë mësimore për tërheqjen e suplementit të diplomës.