Dokumenti i njohjes së gjuhëve, mund të jetë një çertifikatë, diplomë apo dëshmi, e lëshuar nga subjekte të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, për ofrimin e testeve ndërkombëtare.

Informohuni më hollësisht në:

 

Udhëzim i Senatit të Universitetit Politeknik të Tiranës më 28.01.2016: Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe testeve ndërkombëtarë, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në Universitetin Politeknik të Tiranës

Udhëzim i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit Nr.52, datë 03.12.2015: “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë”