Ftese konkursi per studentet, per te zhvilluar aplikacion per smartphones per mbrojtjen e te dhenave personale