Në kuadër të masave anti-COVID-19, cdo student duhet të plotësojë formularin e vetëdeklarimit të gjëndjes shëndetësore dhe t’a dorëzojë atë në hard copy në ambientet hyrëse të FTI-së ose në formatin elektronik e t’a dërgojë në adresën e email-it     “[email protected]”.

Formulari duhet të plotësohet cdo herë që studenti duhet të paraqitet në ambientet e FTI-së.