Kriteret për transferim studimesh në programet e studimit të Ciklit të Parë, Bachelor Inxhinieri Elektronike,Telekomunikacioni në FTI dhe program të dytë studimi.

 

 

Kriteret për transferim studimesh në programet e studimit të Ciklit të Parë, Bachelor Inxhinieri Informatike në FTI dhe program të dytë studimi.