Studentët që dëshirojnë të rijapin provimin për të përmirësuar notën duhet të paraqiten në Sekretarine Mësimore nga data 09.10.2020 deri në datën 14.10.2020.

Studenti ka të drejtë të japi për përmirësim deri në 2 (dy) lëndë nga viti aktual i studimeve.

Nuk lejohet të bëhet kërkesë për përmirësim note për lëndët e viteve të kaluara.