Mbi

“Miratimin e kritereve të aplikimit për personel akademik me kohë të pjesshme në Departamentin e Elektronikës dhe Telekomunikacionit, në Departamentin e Inxhinierisë Informatike dhe në Departamentin e Bazave të Informatikës, për vitin akademik 2020-2021, dhe shpalljen e afateve të fundit të dorëzimit të dokumetacionit nga aplikantët pranë departamenteve përkatëse”

–          Miratimin e kritereve të aplikimit për personel akadmik me kohë të pjeshme, për vitin akademik 2020-2021, të përcjella nga Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit, Departamenti i Inxhinierisë Informatike dhe Departamenti i Bazave të Informatikës.

–          Afati i dorëzimit të dokumentacionit nga aplikantët, pranë departamenteve përkatës, është 15 Tetor 2020 – 26 Tetor 2020. 

 –          Departamentet e FTI të përcjellin për miratim të mëtejshëm, listën e kandidatëve fitues në Dekanat, brenda datës 30 Tetor 2020.