Bashkëngjitur janë dy vendimet e Rektoratit, Nr. 142, datë 15.10.2020 “Për ndryshimin e strukturës mësimore të vitit akademik 2019-2020, i ndryshuar” dhe Vendimi 141, datë 15.10.2020 “Për caktimin e afatit maksimal të dorëzimit të certifikatës së njohjes së gjuhës së huaj, për studentët/aplikantët e regjistruar në programet e studimit “Master i Shkencave” në UPT, për vitin akademik 2019-2020 dhe 2020-2021″.