Grupet mësimore për studentët e vitit të parë Bachelor, në drejtimet Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Informatike dhe Inxhineri Telekomunikacioni si dhe tutorët përkatës për orientim dhe për cdo problematikë të mundëshme.

 

Mësimi do të zhvillohet online, për të aksesuar platformën referoju guidës së përdorimit për studentët.