Orari i veprimeve për studentët në sekretarinë mësimore gjatë procesit mësimor online, duke respektuar masat Antiv-Covid19, është 12-14. Gjatë këtij orari studentët mund të paraqiten pranë sekretarisë mësimore për marrjen e vërtetimeve të notave, aplikimeve apo shërbimeve të tjera.