KONTROLLI I DIPLOMËS, SEZONI I DIMRIT 2021

Departamenti i Inxhinierisë Informatike

NJOFTIM

 

Studentët e drejtimeve:

 • Bachelor në Inxhinieri Informatike
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
 • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 Njoftohen se:

 1. Kontrolli i parë i diplomës do të zhvillohet më 15-19 Shkurt 2021, online.
 2. Kontrolli i dytë i diplomës do të zhvillohet më 1-9 Mars 2021, online.
 3. Kontrolli i tretë i diplomës do të zhvillohet më 26 Mars 2021, salla 214.

 

Data e mbrojtjes së diplomës do të jenë sipas strukturës mësimore në periudhën 29.03.2021 – 09.04.2021.

 

Çdo student për të realizuar kontrollin e parë duhet:

 • Të kontaktojë me pedagogun me të cilin ka rënë dakord për të udhëhequr dhe zhvilluar punimin e diplomës (lista e pedagogeve më poshtë);
 • Të vendosin bashkarisht temën/fushën ku do të punojnë për zhvillimin e punimit të diplomës;
 • Të printojë, firmosë së bashku me udhëheqësin faqen e parë (pranohet edhe firma elektronike nqs nuk e keni takuar udhëheqësin personalisht)

(http://old.fti.edu.al/pages/122);

Materiali i firmosur nga studenti dhe udhëheqësi, të ngarkohet në formën sipas linkut me poshte, deri më datë 19 Shkurt 2021 (*) (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gkx0cy-AFE-zvql98Hh9F8v7BQC0TT5OsQGEViFGrQJUOVRDNjhaSVhJRUpGSFpORUxRNlE5VkZQMi4u);

 

(*) Ngarkimi i materialit është i mundur vetëm me kredencialet zyrtare të studentit në domain @fti.edu.al

Çdo student për të realizuar kontrollin e dytë duhet:

 

 

(*) Ngarkimi i materialit është i mundur vetëm me kredencialet zyrtare të studentit në domain @fti.edu.al

Çdo student për të realizuar kontrollin e tretë duhet:

 • Të ketë kryer kontrollin e parë dhe të dytë;
 • Studenti duhet të paraqesë të miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi) të gjithë punimin e diplomës në format libër bazuar në formatin e faqosjes së publikuar në faqen web http://old.fti.edu.al/pages/122;
 • Bashkëlidhur punimit një CD me të gjithë materialin e punimit;
 • Çertifikatë personale ose familjare (e marrë nga e-albania);
 • Vërtetim nga biblioteka shkencore e UPT që nuk ka detyrime të pa shlyera;
 • Vërtetim nga Financa e FTI-së;
 • Ta dorëzojë materialin e firmosur (nga studenti dhe udhëheqësi) më datë 26 Mars 2021 fizikisht në ambientet e fakultetit, salla 214:
  Bachelor ora 10-11
  Master Shkencor dhe Profesional ora 11-12.

Lista e pedagogëve të Departamentit të Inxhinierisë Informatike

                            

Titulli/Grada

Emër Mbiemër

e-mail

Prof. Dr.

Elinda Meçe

[email protected]

Prof. Asoc.

Genti Daci

[email protected]

Prof. Asoc.

Igli Tafaj

[email protected]

Dr.

Dorian Minarolli

[email protected]

Dr.

Evis Trandafili

[email protected]

Dr.

Hakik Paci

[email protected]

Dr.

Enida Sheme

[email protected]

Dr.

Ina Papadhopulli

[email protected]

Msc.

Besjana Muraku

[email protected]

Msc.

Kleona Binjaku

[email protected]