KONTROLLI I DIPLOMËS, SEZONI I VERES 2021

Departamenti i Inxhinierisë Informatike

NJOFTIM

 

Studentët e drejtimeve:

 • Bachelor në Inxhinieri Informatike
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
 • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 Njoftohen se:

 1. Kontrolli i parë i diplomës do të zhvillohet më 8-16 Prill 2021, online.
 2. Kontrolli i dytë i diplomës do të zhvillohet më 14-21 Qershor 2021, online.
 3. Kontrolli i tretë i diplomës do të zhvillohet më 21 Korrik 2021, salla 214.

 Çdo student për të realizuar kontrollin e parë duhet:

 • Të kontaktojë me pedagogun me të cilin ka rënë dakord për të udhëhequr dhe zhvilluar punimin e diplomës (lista e pedagogeve dhe fushave që ofrojnë më poshtë);
 • Të vendosin bashkarisht temën/fushën ku do të punojnë për zhvillimin e punimit të diplomës;
 • Të printojë, firmosë së bashku me udhëheqësin formularin qe e gjeni ketu (pranohet edhe firma elektronike nqs nuk e keni takuar udhëheqësin personalisht)

Formulari i firmosur nga studenti dhe udhëheqësi, të ngarkohet në formën sipas linkut me poshte, deri më datë 16 Prill 2021 (*)

(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gkx0cy-AFE-zvql98Hh9F8v7BQC0TT5OsQGEViFGrQJUOVRDNjhaSVhJRUpGSFpORUxRNlE5VkZQMi4u);

 

(*) Ngarkimi i materialit është i mundur vetëm me kredencialet zyrtare të studentit në domain @fti.edu.al

Çdo student për të realizuar kontrollin e dytë duhet:

(*) Ngarkimi i materialit është i mundur vetëm me kredencialet zyrtare të studentit në domain @fti.edu.al

Çdo student për të realizuar kontrollin e tretë duhet:

 • Të ketë kryer kontrollin e parë dhe të dytë;
 • Studenti duhet të paraqesë të miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi) të gjithë punimin e diplomës në format libër bazuar në formatin e faqosjes së publikuar në faqen web http://old.fti.edu.al/pages/122;
 • Bashkëlidhur punimit një CD me të gjithë materialin e punimit;
 • Çertifikatë personale ose familjare (e marrë nga e-albania);
 • Vërtetim nga biblioteka shkencore e UPT që nuk ka detyrime të pa shlyera;
 • Vërtetim nga Financa e FTI-së;
 • Ta dorëzojë materialin e firmosur (nga studenti dhe udhëheqësi) më datën e caktuar fizikisht në ambientet e fakultetit, salla 214:

Lista e pedagogëve të Departamentit të Inxhinierisë Informatike                            

Titulli/Grada

Emër Mbiemër

e-mail

Fusha e studimit

Prof. Dr.

Elinda Meçe

[email protected]

Software engineering, Inteligjenca artificiale, Data mining

Prof. Asoc.

Genti Daci

[email protected]

Rrjeta, Sisteme operative

Prof. Asoc.

Igli Tafaj

[email protected]

Rrjeta, Sisteme operative, siguria kibernetike

Dr.

Dorian Minarolli

[email protected]

Rrjeta, Cloud Computing, Arkitekture e sistemeve

Dr.

Evis Trandafili

[email protected]

Software engineering, Inteligjenca artificiale,Data mining

Dr.

Hakik Paci

[email protected]

Programim, databaze

Dr.

Enida Sheme

[email protected]

Programim web, Cloud Computing, virtual/augmented reality

Dr.

Ina Papadhopulli

[email protected]

Programim, software engineering

Msc.

Besjana Muraku

[email protected]

Programim web, mobile, software engineering

Msc.

Kleona Binjaku

[email protected]

Programim web, mobile, inteligjenca artificiale

 Pedagoge nga Departamenti Bazat e Informatikes

Titulli/Grada

Emër Mbiemër

e-mail

Fusha e studimit

Prof.

Aleksander Xhuvani

[email protected]

Databaze, programim

Dr.

Marin Aranitasi

[email protected]

Programim web, mobile, SW testing, Rrjeta, Siguria e sistemeve

Msc.

Nelda Kote

[email protected]

Programim web, data mining

Msc.

Anisa Gjini

[email protected]

Programim, software engineering

 

Per zhvillimin e Praktikave mesimore

Nqs keni gjetur nje kompani apo institucion per zhvillimin e praktikes, ju nevojitet nje vertetim nga Departamenti, firmosur nga Pergjegjesi i Departamentit dhe Zv. Dekani i procesit mesimor. Per te marre vertetimin mund te kontaktoni me email [email protected] duke specifikuar ne email ciklin e studimit (viti III Bachelor, ose Viti II Master Shkencor, ose Master Profesional), kompanine ku do zhvilloni praktiken dhe periudhen (psh 15 Maj – 15 Qershor). Do t’ju komunikohet me email dita dhe ora kur mund te vini ta merrni vertetimin ne shkolle.

Ne te kundert, kontaktoni me udheheqesin e diplomes per te zgjeruar pjesen praktike te diplomes ne relacion praktike, me te njejten teme.