KONTROLLI I TRETË I DIPLOMËS, SEZONI I VERËS 2021

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

NJOFTIM

Studentët e drejtimeve:

 • Bachelor në Inxhinieri Elektronike
 • Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
 • Master Profesional në Teknologji Informacioni

Kontrolli i tretë i diplomës do të zhvillohet më 12 Korrik 2021, ora 9:00, salla 302 dhe 304.

 

Çdo student për të realizuar kontrollin e tretë duhet:

 • Të ketë kryer kontrollin e parë dhe të dytë;
 • Studenti duhet të paraqes të miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi në origjinale, jo fotokopje apo e skanuar) të gjithë punimi e diplomës në format libër bazuar në formatin e faqosjes së publikuar në faqen web http://old.fti.edu.al/pages/122 me tre faqet e para të plotësuara me kompjuter;
 • Bashkëlidhur punimit një CD me të gjithë materialin e punimit;
 • Çertifikatë personale ose familjare (e marrë nga e-albania);
 • Vërtetim nga biblioteka shkencore e UPT që nuk ka detyrime të pa shlyera;
 • Vërtetim nga Financa e FTI-së;
 • Ta dorëzojë materialin e firmosur (nga studenti dhe udhëheqësi) më datë 12 Korrik 2021, salla 302 ose 304.

 

Shënim për rikujtesë në plotësimin korrekt të tre faqeve të para:

 • data e kontrollit të parë është 10 maj 2021, dhe kontrolli është zhvilluar nga udhëheqësi;
 • data e kontrollit të dytë është 7 qershor 2021, dhe kontrolli është zhvilluar nga udhëheqësi;
 • data e kontrollit të tretë është 12 korrik 2021, dhe kontrolli është zhvilluar nga Përgjegjësi i Departamentit.

 

Lista e pedagogëve të Departamentit të Elektronikës dhe Telekomunikacionit

Titulli/Grada

Emër Mbiemër

e-mail

Prof. Dr.

Rozeta Miho

rmiho @ old.fti.edu.al

Prof. Dr.

Vladi Koliçi

vkolici @ old.fti.edu.al

Prof. Dr.

Bexhet Kamo

bkamo @ old.fti.edu.al

Prof. Dr.

Elma Zanaj

ezanaj @ old.fti.edu.al

Prof. Asoc.

Aleksandër Biberaj

abiberaj @ old.fti.edu.al

Prof. Asoc.

Algenti Lala

alala @ old.fti.edu.al

Prof. Asoc.

Elson Agastra

eagastra @ old.fti.edu.al

Prof. Asoc.

Evjola Spaho

espaho @ old.fti.edu.al

Prof. Asoc.

Indrit Enesi

ienesi @ old.fti.edu.al

Prof. Asoc.

Olimpjon Shurdi

oshurdi @ old.fti.edu.al

Dr.

Alban Rakipi

arakipi @ old.fti.edu.al

Dr.

Desar Shahu

dshahu @ old.fti.edu.al

Dr.

Ezmerina Kotobelli

ekotobelli @ old.fti.edu.al

Dr.

Ilir Shinko

ishinko @ old.fti.edu.al

Dr.

Mirjeta Alinçi

malinçi @ old.fti.edu.al

Dr.

Renalda Kushe

rkushe @ old.fti.edu.al

Dr.

Sanije Çela

scela @ old.fti.edu.al

Msc.

Erison Ballasheni

eballasheni @ old.fti.edu.al