Kriteret e transferimeve dhe programeve të dyta të studimeve, në programet e studimeve të Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë, në FTI, viti akademik 2020-2021.