Në kuadër të marrjes së masave për fillimin e Viti Akademik 2021-2022, i cili  fillon në datën 11 Tetor 2021 me prezencë të studentëve në auditor dhe në zbatim të Urdhrin Nr. 413, datë 24.09.2021 të Ministrise së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale mbi “Marrjen e masave për parandalimin e infeksionit Covid-19 për personelin e institucioneve arsimore dhe studentët”, me qëllim që të evidetojmë numrin e studetëve të vaksinuar,  studentët e FTI që janë të vaksinuar duhet të depozitojnë deri në datën 4 Tetor 2021, ora 12:00, çertifikatën e Vaksinimit Covid-19 nga e-albania ose kartën e vaksinimit në adresën e  email-it : [email protected]

 

Dekanati i FTI