Studentët e programeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 Njoftohen se:


Kontrolli i dytë i diplomave do të zhvillohet brenda datës 8 Shkurt 2022.

Studentët që nuk kanë kryer deri më tani kontrollin e dytë, duhet t’i dërgojnë me email udhëheqësit të diplomës materialin teorik rreth diplomës dhe të marrin konfirmimin e udhëheqësit me email për ecurinë e deritanishme.

Kontrolli i tretë dhe përfundimtar i diplomës, datë kur do të dorëzohet dhe relacioni i praktikës nqs nuk e keni dorëzuar ende, do të zhvillohet:

15 Mars, ora 10:00 – Bachelor, salla 211

21 Mars, ora 10:00 – Master i Shkencave dhe Profesional, salla 214

Referuar strukturës mësimore sipas linkut http://old.fti.edu.al/news/398

Datat e mbrojtjes së diplomave dhe praktikave do të jenë:

Bachelor: 18 Mars, ora 10:00, salla 211

Master i Shkencave dhe Profesional: 25 Mars, ora 10:00, salla 214

Për cdo sqarim, kontaktoni me udhëheqësin.

Faleminderit!