Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 Njoftohen  studentët që nuk kanë kryer kontrollin  e parë të diplomës që : 

Kontrolli i parë i diplomës do të zhvillohet më 12 Korrik  2022, online.

 Çdo student për të realizuar kontrollin e parë duhet:

Të kontaktojë me pedagogun me të cilin ka rënë dakord për të udhëhequr dhe zhvilluar punimin e diplomës ;

Të vendosin bashkarisht temën/fushën ku do të punojnë për zhvillimin e punimit të diplomës;

Të printojë, firmosë së bashku me udhëheqësin formularin qe e gjeni ketu .

(*) Formulari i firmosur nga studenti dhe udhëheqësi, të ngarkohet në formën sipas linkut me poshte, deri më datë 12 Korrik 2022 .

(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gkx0cy-AFE-zvql98Hh9FywEuuOeXcJNt8cIEpEa81NUMVg4VlNYMzRYTThVNE5ITzZNVFQwSDI4OS4u);

 

(*) Ngarkimi i materialit është i mundur vetëm me kredencialet zyrtare të studentit në domain @fti.edu.al