Në zbatim të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë”, neni 70 dhe 79, në zbatim të Statutit të Universitetit Politeknik të Tiranës, neni 57 dhe 59, në zbatim të Rregullores së Studimeve të Doktoratës, neni 8, pika 4, në zbatim të Rregullores së Komisionit të Përhershëm për dhënien e gradës shkencore “Doktor”, në zbatim të “Procedurës për aplikimin dhe pranimin në Ciklin e Tretë të studimeve “Doktoratë”, në Universitetin Politeknik të Tiranës”, pika 5.4.3, në vijim të listave paraprake të kandidatëve fitues të shkollës së Doktoratës, si dhe në vijim të mbledhjes së Këshillit të Profesorëve të FTI-së datë 05.07.2022, Këshilli i Profesorëve të FTI-së  miratoi listat përfundimtare të kandidatëve fitues, që kanë aplikuar në shkollën e Doktoratës “Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit”, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, sipas tabelës bashkëlidhur