KONTROLLI I TRETË (përfundimtar) I DIPLOMËS, SEZONI I VJESHTËS 2021-2022

Dorëzimi i relacionit të praktikës

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

NJOFTIM

Studentët e drejtimeve:

 • Bachelor në Inxhinieri Elektronike
 • Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
 • Master Profesional në Teknologji Informacioni

Kontrolli i tretë i diplomës do të zhvillohet më 26 Shtator 2022, ora 9:00, salla 304, FTI.

 

Çdo student për të realizuar kontrollin e tretë duhet:

 • Të ketë kryer kontrollin e parë dhe të dytë;
 • Studenti duhet të paraqes të miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi në origjinale, jo fotokopje apo e skanuar) të gjithë punimi e diplomës në format libër bazuar në formatin e faqosjes së publikuar në faqen web http://old.fti.edu.al/pages/122 me tre faqet e para të plotësuara me kompjuter;
 • Bashkëlidhur punimit një CD me të gjithë materialin e punimit;
 • Çertifikatë personale ose familjare (e marrë nga e-albania);
 • Vërtetim nga biblioteka shkencore e UPT që nuk ka detyrime të pa shlyera;
 • Ta dorëzojë materialin e firmosur (nga studenti dhe udhëheqësi) më datë 26 Shtator 2022 fizikisht në ambientet e fakultetit.

 

Shënim për rikujtesë në plotësimin korrekt të tre faqeve të para:

Tre faqet e para duhet të jenë të plotësuara në të gjitha pjesët e tyre vetëm me kompjuter (jo shkrim dore apo stilolaps). 

 • data e kontrollit të parë është 22 Korrik 2022, dhe kontrolli është zhvilluar nga udhëheqësi;
 • data e kontrollit të dytë është 09 Shtator 2022, dhe kontrolli është zhvilluar nga udhëheqësi;
 • data e kontrollit të tretë është 26 Shtator 2022, dhe kontrolli është zhvilluar nga Përgjegjësi i Departamentit.

 

Relacioni i praktikës

Studenti duhet të paraqesë relacionin e praktikës (me kapak plastik), të firmosur nga vetë studenti, shoqëruar me vërtetimin nga eprori në kompaninë / Institucionin ku ka zhvilluar praktikën.

Data e mbrojtjes se praktikës dhe diplomës do të njoftohet në njoftim të dytë në vijim.