Komisioni i vlerësimit dhe i përzgjedhjes së kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi, të kandidateve fitues me statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin e jetimit si dhe kandidatëve të komunitetit rom dhe egjiptian, bazuar në kriteret e pranimit dhe përzgjedhjes të kandidatëve ka renditur aplikantet.

 

Lista  e renditur e aplikantëve nga trojet në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Informatike.

Lista  e renditur e aplikantëve për transferim studimesh në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Informatike.

Lista  e renditur e aplikantëve për program të dytë studimi në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Informatike.

Lista  e renditur e aplikantëve për transferim studimesh në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Elektronike.

Lista  e renditur e aplikantëve për transferim studimesh në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni.