Aplikimi për Ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave dhe Master Profesional në FTI për vitin akademik 2022-2023 bëhet në periudhën 10-18 Tetor 2022.

 

Kriteret e pranimit për Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike, Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni dhe Master Profesional në Teknologji Informacioni.

 

Kriteret e pranimit për Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike dhe Master Profesional në Inxhinieri Informatike.

 

Lista e dokumentacionit për aplikim Master Profesional dhe Master i Shkencave.

 

  1. Diplomë e Ciklit të Parë  dhe listë notash e njësuar me origjinalin.             
  2. Diplomë e Maturës Shtetërore së bashku me çertifikatën e notave e njësuar me origjinalin.              
  3. Formulari i aplikimit ( plotësohet prane zyrës së Sekretarisë mësimore).                                                                         
  4. Fotokopje e dokumentit të identifikimit. 
  5. Dy Fotografi personale.   

 

Për aplikantët që kanë mbaruar studimet Bachelor në FTI në vitin akademik 2021-2022 diploma e Ciklit të parë nuk është e detyrueshme.