KONTROLLI I DIPLOMËS, SEZONI I DIMRIT

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

NJOFTIM

Studentët e drejtimeve:

 • Bachelor në Inxhinieri Elektronike
 • Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
 • Master Profesional në Teknologji Informacioni

 

 1. Kontrolli i parë i diplomës do të zhvillohet deri më 01 Shkurt 2023.

 2. Kontrolli i dytë i diplomës do të zhvillohet deri më 15 Shkurt 2023.

 3. Kontrolli i tretë i diplomës do të zhvillohet më 01 Mars 2023, ora 9:00, salla 304, FTI.

   

  Sipas strukturës mësimore të miratuar, data e mbrojtjes së diplomave do të saktësohet në vijim

  Për drejtimet bachelor do të saktësohet një datë nga 06.03.2023 – 17.03.2023

  Për drejtimin master do të saktësohet një datë nga 13.03.2023 – 24.03.2023

 

Çdo student për të realizuar kontrollin e parë duhet:

 • Të kontaktojë me pedagogun me të cilin ka renë dakord për të udhëhequr dhe zhvilluar punimin e diplomës (lista e pedagogëve më poshtë);
 • Të vendosin bashkarisht temën/fushën ku do të punojnë për zhvillimin e punimit të diplomës;
 • Të printojë, firmosi së bashku me udhëheqësin faqen e parë (http://old.fti.edu.al/pages/122);
 • Materiali i firmosur nga studenti dhe udhëheqësi, të skanohet (fotografohet);
 • Ta dorëzojë materialin e firmosur deri më datë 01 Shkurt 2023 duke e ngarkuar në faqen web (*)🙁https://forms.office.com/e/waM2jNGgBz).

 

 

Çdo student për të realizuar kontrollin e dytë duhet

 • Të ketë kryer kontrollin e parë;
 • Studenti duhet të paraqes të miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi) rreth 40-60% të punimit të diplomës dhe faqet e para të plotësuara (http://old.fti.edu.al/pages/122);
 • Materiali i firmosur nga studenti dhe udhëheqësi, të skanohet (fotografohet);
 • Ta dorëzojë materialin e firmosur deri më datë 15 Shkurt 2023 duke e ngarkuar në faqen web (*)🙁https://forms.office.com/e/8WDtnKEcYu).

 

 

(*) Ngarkimi i materialit është i mundur vetëm me kredencialet zyrtare të studentit në domain @fti.edu.al

 

Çdo student për të realizuar kontrollin e tretë duhet:

 • Të ketë kryer kontrollin e parë dhe të dytë;
 • Studenti duhet të paraqes të miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi në origjinale, jo fotokopje apo e skanuar) të gjithë punimi e diplomës në format libër bazuar në formatin e faqosjes së publikuar në faqen web http://old.fti.edu.al/pages/122 me tre faqet e para të plotësuara me kompjuter;
 • Bashkëlidhur punimit një CD me të gjithë materialin e punimit;
 • Çertifikatë personale ose familjare (e marrë nga e-albania);
 • Vërtetim nga biblioteka shkencore e UPT që nuk ka detyrime të pa shlyera;
 • Ta dorëzojë materialin e firmosur (nga studenti dhe udhëheqësi) më datë 01 Mars 2023 fizikisht në ambientet e fakultetit.

 

Shënim për rikujtesë në plotësimin korrekt të tre faqeve të para:

Tre faqet e para duhet të jenë të plotësuara në të gjitha pjesët e tyre vetëm me kompjuter (jo shkrim dore apo stilolaps). 

 • data e kontrollit të parë është 01 shkurt 2023, dhe kontrolli është zhvilluar nga udhëheqësi;
 • data e kontrollit të dytë është 15 shkurt 2023, dhe kontrolli është zhvilluar nga udhëheqësi;
 • data e kontrollit të tretë është 01 mars 2023, dhe kontrolli është zhvilluar nga Përgjegjësi i Departamentit.

 

Lista e pedagogëve të Departamentit të Elektronikës dhe Telekomunikacionit

Titulli/Grada

Emër Mbiemër

e-mail

Prof. Dr.

Rozeta Miho

rmiho @ old.fti.edu.al

Prof. Dr.

Vladi Koliçi

vkolici @ old.fti.edu.al

Prof. Dr.

Bexhet Kamo

bkamo @ old.fti.edu.al

Prof. Dr.

Elma Zanaj

ezanaj @ old.fti.edu.al

Prof. Asoc.

Aleksandër Biberaj

abiberaj @ old.fti.edu.al

Prof. Asoc.

Algenti Lala

alala @ old.fti.edu.al

Prof. Asoc.

Elson Agastra

eagastra @ old.fti.edu.al

Prof. Asoc.

Evjola Spaho

espaho @ old.fti.edu.al

Prof. Asoc.

Indrit Enesi

ienesi @ old.fti.edu.al

Prof. Asoc.

Olimpjon Shurdi

oshurdi @ old.fti.edu.al

Dr.

Alban Rakipi

arakipi @ old.fti.edu.al

Dr.

Desar Shahu

dshahu @ old.fti.edu.al

Dr.

Ezmerina Kotobelli

ekotobelli @ old.fti.edu.al

Dr.

Ilir Shinko

ishinko @ old.fti.edu.al

Dr.

Mirjeta Alinçi

malinçi @ old.fti.edu.al

Dr.

Renalda Kushe

rkushe @ old.fti.edu.al

Dr.

Sanije Çela

scela @ old.fti.edu.al

Msc.

Erison Ballasheni

eballasheni @ old.fti.edu.al