Për shkak të festave zyrtare që bien gjatë periudhës së zhvillimit të procesit mësimor të semestrit të dytë dhe në zbatim të VKM-së nr. 568, datë 06.10.2021, do të jenë ditë pushimi disa të hëna rresht. Për të realizuar sa më mirë programim mësimor, struktura mësimore e semestrit të dytë do të ndryshojë.

 

Struktura e ndryshuar e semestri të dytë.