1. Bazuar në rrëgulloren mësimore të UPT-së studenti ka të drejtë të përmirësojë deri në 2 (dy) nota në vit.
  2. Përmirësimi i notës bëhet vetëm gjatë sezonit të vjeshtës.
  3. Kërkesat për përmirësim note i dorëzohën sekretarisë mësimore nga datat 07 korrik – 14 korrik.
  4. Nota që kërkon të përmirësojë studenti duhet të jetë e një detyrimi të vitit akademik që sapo ka mbyllur.

 

FALEMINDERIT!

 

 

SEKRETARIA MËSIMORE FTI-SË