Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 

 Njoftohen se:

 Mbrojtja e praktikës do të zhvillohet në datën 07.07.2023, ora 9:00, salla 211 (Bachelor) dhe 214 (Master). 

 Të gjithë studentët duhet të dorëzojnë relacionin e praktikës komisionit të pranishëm në sallë, ne ora 9:00, bashkëlidhur me vërtetimin nga kompania ku studenti ka kryer praktikën. Gjithashtu, prezantimi në Powerpoint ta keni të disponueshëm me flash drive dhe email (në raste problemesh teknike me flash).

 

Suksese!