Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 

 Njoftohen se:

 

Kontrolli i tretë i diplomës do të zhvillohet më 12 Korrik 2023, ora 9:00 , salla 211.

Për kujtesë:

 Studenti duhet të paraqesë diplomën e miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi) në format libër (me kapak kartoni, jo plastik) bazuar në formatin e faqosjes së publikuar në faqen web (http://old.fti.edu.al/pages/122);

  • Bashkëlidhur punimit një CD me të gjithë materialin e punimit;
  • Çertifikatë personale ose familjare (e marrë nga e-albania);
  • Vërtetim nga biblioteka shkencore e UPT që nuk ka detyrime të pa shlyera;

 

Ju lutem keni parasysh të vendosni datat e kontrolleve të sakta:

Kontrolli i parë: 5 Prill 2023  

Kontrolli i dytë : 12 Qershor 2023

Kontrolli i tretë: 12 Korrik 2023 

 

Kontrolli i parë dhe i dytë kryhet nga udhëheqësi juaj ndërsa kontrolli i tretë nga shefi i departamentit: Dr.Enida Sheme 

 

Mbrojtja e diplomës do të zhvillohet më 17 Korrik 2023 për studentët e Masterit dhe më 18 Korrik për studentët në Bachelor.

* Studentët e Masterit Shkencor duhet të dorëzojnë certifikatën e mbrojtjes së gjuhës së huaj në mënyrë që të kryejnë mbrojtjen e  diplomës .

 

Suksese!