APLIKIMET PER MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL PER VITIN AKADEMIK 2023-2024 JANE NE DATAT 27.09.2023-04.10.2023.

 

DOKUMENTACIONI SI ME POSHTE:

 

  1. FORMULARI I APLIKIMIT – SHTOJCA NR.2
  2. FOTOKOPJE TE NOTERIZUAR TE KARTONIT TE DIPLOMES SE BASHKU ME SUPLEMENTIN E DIPLOMES.
  3. FOTOKOPJE TE NOTERIZUAR TE DEFTESES SE SHKOLLES SE MESME SE BASHKU ME LISTEN E NOTAVE.
  4. FOTOKOPJE TE KARTES SE IDENTITETIT
  5. 2 FOTOGRAFI
  6. FOTOKOPJE E NOTERIZUAR E MBROTJES SE GJUHES SE HUAJ KUR TE JENE REGJISTRIMET NE DATAT 16.10.2023-20.10.2023 (VETEM PER KANDIDATET FITUES NE MASTER I SHKENCAVE).

 

 

SEKRETARIA MESIMORE E FTI-SE