Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 

 Njoftohen se:

 Mbrojtja e praktikave do të zhvillohet më 28 Shtator 2023, ora 10:00, salla 206,209,211,213,214,

* Për mbrojtjen e praktikës duhet të dorëzoni një relacion të praktikës tuaj ,vertetimin nga kompania ku keni zhvilluar praktikën gjithashtu edhe materialin në PowerPoint për prezantimin dhe mbrojtjen e praktikës. 

 

Kontrolli i tretë i diplomës do të zhvillohet më 28 Shtator 2023, ora 9:00 , salla 201

Për kujtesë:

 Studenti duhet të paraqesë diplomën e miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi) në format libër (me kapak kartoni, jo plastik) bazuar në formatin e faqosjes së publikuar në faqen web (http://old.fti.edu.al/pages/122);

  • Bashkëlidhur punimit një CD me të gjithë materialin e punimit;
  • Çertifikatë personale ose familjare (e marrë nga e-albania);
  • Vërtetim nga biblioteka shkencore e UPT që nuk ka detyrime të pa shlyera;

 

Ju lutem keni parasysh të vendosni datat e kontrolleve të sakta:

Kontrolli i parë: 14 .07.2023

Kontrolli i dytë : 11.09.2023

Kontrolli i tretë: 28.09.2023

 

 * Nese kontrollin e parë dhe të dytë e keni kryer në sezonin e verës duhet të vendosni datat : 

  Kontrolli i parë : 05.04.2023

  Kontrolli i dytë: 12.06.2023

 

Kontrolli i parë dhe i dytë kryhet nga udhëheqësi juaj ndërsa kontrolli i tretë nga shefi i departamentit: Dr.Enida Sheme 

 

Suksese!