Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve Master i Shkencave dhe Master Profesional në FTI do të kryhen pranë sekretarisë mësimore, deri në datën 20 Tetor 2023, ora 16:00.