Njoftohen studentet e Departamentit te Inxhinierise Informatike.

Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

Njoftohen  studentët që nuk kanë kryer kontrollin  e parë të diplomës që : 

Kontrolli i parë i diplomës do të zhvillohet më 22 Janar 2024,online.

 Çdo student për të realizuar kontrollin e parë duhet:

Të kontaktojë me pedagogun me të cilin ka rënë dakord për të udhëhequr dhe zhvilluar punimin e diplomës ;

Të vendosin bashkarisht temën/fushën ku do të punojnë për zhvillimin e punimit të diplomës;

Të printojë, firmosë së bashku me udhëheqësin formularin qe e gjeni ketu .

(*) Formulari i firmosur nga studenti dhe udhëheqësi, të ngarkohet në formën sipas linkut me poshte, deri më datë 22 Janar 2024 .

(https://forms.office.com/e/H9UT4uWWJE)

Kontrolli i dytë i diplomës do të zhvillohet më 12 Shkurt 2024, online.

Çdo student për të realizuar kontrollin e dytë duhet:

  • Të ketë kryer kontrollin e parë;
  • Studenti duhet të paraqesë të miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi) rreth 40-60% të punimit të diplomës dhe 3 faqet e para të plotësuara (https://old.fti.edu.al/pages/122);
  • Faqet e para, firmosur nga studenti dhe udhëheqësi, të skanohet (fotografohet);
  • Ta dorëzojë materialin (3 faqet e para + pjesa teorike) për të cilin ka marrë konfirmimin e udhëheqësit deri më date 12 Shkurt 2024  duke e ngarkuar në faqen web (*) .(https://forms.office.com/e/BZjPr68hrZ)
  • Forma do të behet aktive në datë 09.02.2024.

Njoftohen se: 

Kontrolli i tretë i diplomës do të zhvillohet më 26 Shkurt 2024. 

Suksese!