Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit, bazuar  të  Statutit te UPT, Neni 42, pika 1, Rregulloren e brendshme të FTI-së,  ju përcjell kriteret e aplikimit për personel akademik me kohë të pjesshme, në Departamentin e Elektronikës dhe Telekomunikacionit për vitin akademik 2023-2024, Semestri 2, që kandidatët për personel akademik me kohë të pjesshme duhet të dorëzojnë pranë departamentit DET dhe nevojat që departamenti DET ka për personel akademik me kohë të pjesshme.

Dosja që do të dorëzojë kandidati, duhet të përmbajë dokumentat te cilat i gjeni ne link.