NJOFTIM

Njoftohen studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit të cilët nuk kanë kryer pagesën e tarifës vjetore të shkollimit, afati i fundit i pagesës është data  23 Maj 2024.

Studentët që ndjekin studimet në Ciklin e Dytë në “Master i Shkencave” dhe “Master Profesional” duhet të paguajnë këstin e dytë të tarifës vjetoret të shkollimit deri më datë 23 Maj 2024. 

Studentët do të pajisen me faturën për arkëtim duke e shkarkuar nga adresa www.fti.edu.al

Pas kryerjes së pagesës, sudentët duhet të dorëzojnë pranë zyrës së financës kopje te faturës së bankës ose me email në adresën [email protected]

Për çdo paqartësi mund të paraqiteni pranë zyrës së financës në orarin 10:00 – 12:00.