Studentët e drejtimeve:

 • Bachelor në Inxhinieri Elektronike;
 • Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni;
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike;
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni;
 • Master Profesional në Teknologji Informacioni;

Duhet të dorëzojnë më datë 14.06.2024, salla 302, ora 09:00:

 • Relacionin e praktikës të firmosur nga studenti;
 • Vërtetimin e praktikës të firmosur nga institucioni/kompania ku kanë zhvilluar praktikën;

Mbrojtja e praktikave përpara komisionit

Mbrojtja e praktikës, për studentët që kanë dorëzuar dokumentacionin si më sipër, do të zhvillohet përkatësisht:

 • Datë 19.06.2024, ora 09:00, sallat 302, 304, 203, 102;
  • Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni;
 • Datë 19.06.2024, ora 12:00, sallat 302, 304, 203, 102;
  • Bachelor në Inxhinieri Elektronike;
 • Datë 20.06.2024, ora 09:00, sallat 302, 304, 203, 102;
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike;
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni;
  • Master Profesional në Teknologji Informacioni;

Shënim:

Studentët të paraqiten në ditën e mbrotjes së praktikës të paktën 15 minuta përpara orarit për tu informuar rreth sallave dhe komisioneve përkatëse me të cilët do të zhvillohet mbrojtja.
Studentët duhet të kenë me vehte në USB apo CD prezantimin e praktikës.