1. BAZUAR NË RREGULLOREN MËSIMORE TË UPT-SË STUDENTI KA TË DREJTË TË PËRMIRËSOJË DERI NË 2 (DY) NOTA NË VIT.
2. PËRMIRËSIMI I NOTËS BËHET VETËM GJATË SEZONIT TË VJESHTËS.
3. KËRKESAT PËR PËRMIRËSIM NOTE I DORËZOHEN SEKRETARISË MËSIMORE NGA DATAT 21 QERSHOR – 28 QERSHOR.
4. NOTA QË KËRKON TË PËRMIRËSOJË STUDENTI DUHET TË JETË E NJË DETYRIMI TË VITIT AKADEMIK QË SAPO KA MBYLLUR.

FALEMINDERIT!

SEKRETARIA MËSIMORE E FTI-SË