PLANI MESIMOR I CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE
BACHELOR NE INXHINIERI ELEKTRONIKE (DET/FTI/UPT)

(I vlefshëm për studentët që rregjistrohen në vitin e parë, në vitin akademik 2022 -2023)

Kohëzgjatja: 3 Vjet, 180 Kredite