PLANI MESIMOR I CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE
MASTER PROFESIONAL NE TEKNOLOGJI INFORMACIONI (DET/FTI/UPT)

(Plani mësimor është i vlefshëm për studentët që rregjistrohen në vitin e parë, në vitin akademik 2022 -2023)

Kohëzgjatja: 1 Vit, 60 Kredite