Alban Rakipi

Veprimtaria Kerkimore
Ka një pjesmarrje si autor i parë dhe bashkëautor në 4 konferenca shkencore ndërkombëtare. Fushat e kërkimit: Përpunim sinjali, aplikime multimediale, sistemet e komunikimit wireless
Diplomuar në Shtator 2009 në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit, Diplomë e Nivelit të Parë (Bachelor) në Inxhinieri Telekomunikacioni. Në vitet 2009-2011 ndjek dhe përfundon studimet master pranë Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit, Diploma: “Master i Shkencave” në Inxhinieri Telekomunikacioni. Në vitet 2011-2012 ndjek studimet pasuniversitare pranë Universitetit Politeknik të Torinos, Fakulteti i Inxhinierisë së Informacionit, Torino, Itali. Diploma: “Master Universitar i Nivelit të Dytë në Navigim Satelitor dhe Aplikacione të lidhura me të”, Diplomuar me nderime, më 18 Shtator 2012. Në periudhën 2012 e në vijim ndjek studimet e ciklit të tretë, Shkolla e Doktoraturës “Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit”, Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit.
Në tetor 2012 emërohet Asistent në Departamentin e Elektronikës dhe Telekomunikacionit pranë Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës. Është asistent i lëndëve të ndryshme si: “Komunikim Inxhinierik”, “Sistemet e Telekomunikacioneve”, “Sistemet e Avancuara të Telekomunikacioneve”, “Sistemet e Komunikimeve Mobile” si dhe është titullar i lëndës “Sistemet Elektronike”.