Algenti Lala

Shkollimi / Kualifikime
Algenti LALA lindur në Ersekë 1976, është diplomuar në korrik 1999 në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti Inxhinierisë Elektrike, Departamenti i Elektronikës, Diploma: “Inxhinier Elektronik” drejtimi “Telekomunikacion”. Në vitet 2003-2008 ndjek dhe përfundon Shkollën Pasuniversitare “Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni“ Diploma “Master” (SHPU) në Universitetin Politeknik te Tiranës, Fakulteti Inxhinierisë Elektrike, Departamenti i Elektronikës. Në vitet 2009-2013 ndjek studimet e doktoratës në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti Teknologjisë së Informacionit, Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit dhe kryen Mbrojtjen e gradës “Doktor” në 11.07.2013
Në tetor 1999 emërohet Asistent në Katedrën e Elektronikës, Seksioni i Telekomunikacionit, pranë Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike, Universiteti Politeknik i Tiranës. Prej asaj periudhe ka qene asistent dhe më vonë titullar i lendëve tëndryshme si: “Bazat e Elektronike” , “Elektronika per Telekom”, “Sistemet në radiofrekuencë”, “Bazat e telekomunikacineve” dhe “Matje në Radiofrekuencë’’.
Ka një pjesmarrje si autor i parë dhe bashkëautor në rreth 20 konferenca shkencore ndërkombetare dhe rreth 10 botime si autor i parë dhe bashkëautor në revista shkencore ndërkombetare.Fushat e kërkimit: Sistemet e komunikimit wi reless dhe analiza e fushës elektromagnetike shkaktuar nga sistemet e radio - frekuencës