Bexhet Kamo

Veprimtaria Kerkimore
Ka një pjesmarrje si autor i parë dhe bashkëautor me rreth 40 referime në konferenca shkencore ndërkombëtare/kombëtare dhe rreth 20 botime si autor i parë dhe bashkëautor në revista shkencore ndërkombëtare/kombëtare. Fushat e kërkimit: Përpunim sinjali, aplikime multimediale, sistemet e komunikimit wireless
Bexhet KAMO lindur në Gjirokastër 06.01.1975, është diplomuar në Korrik 1999 në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti Inxhinierisë Elektrike, Departamenti i Elektronikës, Diploma: “Inxhinier Elektronik” drejtimi “Telekomunikacion“. Në vitet 2003-2005 ndjek dhe përfundon Shkollën Pasuniversitare “Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni“ Diploma “Master“ (SHPU) në Universitetin Politeknik te Tiranës, Fakulteti Inxhinierisë Elektrike, Departamenti i Elektronikës. Në vitet 2005-2008 ndjek studimet e doktoratës në Universitetin Politeknik te Tiranës, Fakulteti Teknologjisë së Informacionit, Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit dhe kryen Mbrojtjen e gradës Doktor në 23.05.2008. Në 04.07.2011 fiton titullin, 'Profesor i Asociuar' (Prof. Asoc.) në Universitetin Politeknik tëTiranës, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit. Në 10.12.2020 fiton titullin, 'Profesor' (Prof. Dr.) në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit.
Drejtues i grupit të projektit “Infrastruktura e komunikimit dhe pajisjet e nevojshme për një laborator kërkimesh për mbështetjen e punimeve të doktoratës“ pjesë e Programit Kombëtar për Kërkim e Zhvillim PKKZH “Sistemet dhe Teknologjitë e Informacionit”, 2010 – 2014.