Elinda Meçe

Shkollimi / Kualifikime
Data 1990 - 1995 Titulli i fituar i kualifikimit Studime universitare në degën Elektronikë, Titulli Inxhinier Elektronik Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar edukimin dhe trajnimin Departamenti i Elektronikës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, Universiteti Politeknik i Tiranës Niveli i klasifikimit kombëtar dhe ndërkombëtar Data Titulli i fituar i kualifikimit Programi i Studimeve Universitare 1999- 2000 (Burse 1 vjecare nga DAAD) Kërkuese Shkencore Faqja 2/9 - Curriculum vitae e Elinda Kajo Meçe Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar edukimin dhe trajnimin Niveli i klasifikimit kombëtar dhe ndërkombëtar Data Kërkim Shkencor në kuadër të Doktoraturës Depratmenti i Informatikës Teknike, Universiteti Rostock, Gjermani Ndërkombëtar 2004 Titulli i fituar i kualifikimit Doktor i shkencave, në Inxhinieri Informatike Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar edukimin dhe trajnimin Universiteti Politeknik Tiranë, Fakulteti i Teknologjisë së informacionit Niveli i klasifikimit kombëtar dhe ndërkombëtar Kombëtar Data 2011 Titulli i fituar i kualifikimit Profesor i Asociuar Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar edukimin dhe trajnimin Data Universiteti Politeknik Tiranë, Fakulteti i Teknologjisë së informacionit 2020 Titulli i fituar i kualifikimit Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar edukimin dhe trajnimin Profesor Universiteti Politeknik Tiranë, Fakulteti i Teknologjisë së informacionit
2017 -2020 ERASMUS+, “IT Governance for Albanian Universities” (ITG4AU) , Project No.585578- EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP Koordinatore e Projektit për Universitetin Politeknik të Tiranës. 2012-2019 Projekti The DAAD Project JCSE: Computer Science Education and Research Cooperation Koordinatore e Projektit për Universitetin Politeknik të Tiranës. 2013-2016 Projekti Erasmus Project ETN-FETCH Future Education and Training in Computing Bashkekoordinatore e grupit të projektit për Universitetin Politeknik të Tiranës. 2012-2014 Projekti Tempus Project “Developing Third Mission activities in Albanian Universities”. Anëtare e grupit të projektit për Universitetin Politeknik të Tiranës. 2009-2010 Projekti “ICT-WEB-PROMS”, FP7 Project Anëtare e grupit të projektit. 2007-2009 Projekt Kombetar "Laboratori I Informatikes se Aplikuar - Database dhe WEB", ,projekt i Ministrise se Arsimit dhe Bankes Boterore Drejtuese e grupit të projektit. 2007-2008 Projekti “Bridging the digital divide in south eastern europe –National Report Albania ASO Project “ Anëtare e grupit të projektit.