Ilir Shinko

Projekte
2002 – 2008 Projektet vjetore “Monitorimi I akrtivitetit sizmik të Shqipërisë”, pjesë e Programit Kombëtar për Kërkim e Zhvillim I akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Anëtar i grupit të projektit. 2002 – 2007 Projekti “Vlerësimi tektonik në teritorin e Shqipërisë me GPS”, pjesë e Programit Ndërkombëtar për Kërkim e Zhvillim midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Laboratorit të gjeologjisë të Universitetit Grenoble financuar nga programi “NATO për Shkencën”, Anëtar i grupit të projektit. 2011 – 2012 Projekti i fondit të ekselencës, “Rritja e aftësive kërkimore – shkencore të personelit të Departamentit të Elektronikës dhe Telekomunikacionit nëpërmjet pjesmarrjes në konferenca, kongrese e simposiume nderkombëtare dhe botimeve në revista shkencore si edhe nëpërmjet shkëmbimit të përvojave shkencore me partnerë ndërkombëtarë“. Anëtar i grupit të projektit. 2010 - 2014 Projekti “Infrastruktura e komunikimit dhe pajisjet e nevojshme për një laborator kërkimesh për mbështetjen e punimeve të doktoratës“ pjesë e Programit Kombëtar për Kërkim e Zhvillim PKKZH “Sistemet dhe Teknologjitë e Informacionit”. Anëtar i grupit të projektit.
e I Shinko, V Kolici, A Barolli, T Oda, L Barolli, F Xhafa: “Performance analysis of different architectures and TCP congestion-avoidance algorithms using WMN-GA simulation system”, J. High Speed Networks 23(2): 163-173 (2017) ISSN print 0926-6801, ISSN online 1875-8940 M Cuka, I Shinko, E Spaho, T Oda, M Ikeda, L Barolli: “A simulation system based on ONE and SUMO simulators: Performance evaluation of different vehicular DTN routing protocols”, J. High Speed Networks 23(1): 59-66 (2017), ISSN print 0926-6801, ISSN online 1875-8940. Sh. Cakaj, B. Kamo, A. Lala, E. Agastra, I. Shinko, “The Apsidal Precession for Low Earth Sun Synchronized Orbits", International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), Vol.6, No. 9, pp. 76 – 79, September 2015, ISSN: 2156-5570. Faqja 6/6 - Curriculum vitae e Ilir Shinko Sh. Cakaj, B. Kamo, A. Lala, E. Agastra, I. Shinko, “The velocity increment for Hohmann Coplanar transfer from different low earth orbits”, Frontiers in Aerospace Engineering (FAE), Vol. 4, No. 1, pp. 35-41, May 2015, ISSN: 2325-6796. A. Rakipi, B. Kamo, S. Cakaj, V. Kolici, A. Lala, I. Shinko, “Integrity Monitoring in Navigation Systems: Fault Detection and Exclusion RAIM Algorithm Implementation”, Journal of Computer and Communications (JCC) Vol.3 No.6, pp. 25-33, May 2015, ISSN Print: 2327-5219, ISSN Online: 2327-5227. A. Fundo, A. Bashllari, D. Nace, I. Shinko, “A hybrid rerouting scheme” pg. 69-78, Telecommunication Systems Journal Vol. 56, ISSN: 1018-4864 (Print) 1572-9451 (Online), Springe, Published: May 2014. I. Shinko, Y. Fouquet, D. Nace, “Elastic routing for survivable networks”, International Journal of Grid and Utility Computing, Inderscience Publishers, ISSN:1741-8488 (online), Accepted: 01/06/2014, (in press: http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijguc). I. Shinko, R. Miho, A. Lala, S. Cela, “Distributed Rerouting Scheme for MPLS Networks”, International Journal of Science, Innovation and New Technology, ISSN: 2223-2257, Vol. 1, no. 2, November 2014, Accepted: November 2014. F. Jouanne, J.L. Mugnier, R. Koci, S. Bushati, K. Matev, N. Kuka, I. Shinko, S. Kociu, L. Duni, "GPS constraints on current tectonics of Albania", Tectonophysics, ISSN: 0040-1951, November 2012; s 554– 557:50–62, · 2.87 Impact Factor. ........................................... S. Bushati, F. Jouanne, Ch. Back, J. M. Mugnier, R. Koci, S. Koçiaj, I. Shinko, "Quantification of present day tectonics of Albania" : monography : (supported by NATO programe, 2002-2007). Akademia e Shkencave te Shqiperise, Tiranë, 2008.